نام دستگاه دانلود 
 NRP1000 download__1_
 NRP1000/P   download__1_
 NRP1004 download__1_
NRP1004/P  download__1_
NRP1012 download__1_
NRP1012/P  download__1_